در حالیکه تا تاریخ 1402/3/13 قیمت آجر فشاری (تنی ، سرکوره ) ،350,000 تومان بود در تاریخ 1402/3/17 با افزایش ناگهانی آجر با قیمت 430,000 تومان مواجه شدیم.