میلگردها براساس استاندارد و آج به چهار دسته تقسیم می شوند.

A1=میلگرد ساده بدون آج 

A2=میلگرد آجدار نیمه سخت با آجدار مارپیچ : این میلگردها دارای آج مارپیچی بوده و از ابتدا تا انتهای بدون قطع شدگی و به صورت موازی حرکت میکند.

A3= میلگرد آجدار سخت با آج جناقی : این نوع میلگردها به گونه ای هستند که اگر از کنار به میلگردها نگاه کنیم ، آج ها به صورت زاویه دار قرار دارند.

از هر دو نوع میلگرد A2 و A3 در ساختمان سازی استفاده می شود اما به دلیل مقاومت بالاتر و انعطاف کمتر میلگردهای A3 ، این نوع میلگردها به عنوان میلگردهای طولی در ستون‌ها و تیرها و میلگردهای تقویتی

استفاده می‌شود . 

از طرفی به دلیل شکننده بودن میلگردهای A3، در مواردی مانند خاموت، دورگیر، سنجاقی که نیاز به خم کردن‌های متوالی دارد معمولا به دلیل نرمی از میلگرد A2 استفاده میشود.

A4= میلگرد آجدار سخت با آج مرکب (دوکی) : در این نوع میلگردها آج ها به صورت ترکیبی از آج های میلگرد A3 قرار دارند.

و در کل برای افزایش 40 تا 50 درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگردهای آج دار استفاده میشود.